Новини
АБТТА споделя оговорност за двугодишното ръководството на най-влиятелната професионална организация на европейския туризъм
  виж »

Приключи 20 Годишна среща на АБТТА
  виж »

ЗАЩОТО ДОБРОТО Е ПОСТИЖИМО ЧОВЕШКО ДЕЛО: ДАРИТЕЛСКА ИНИЦИАТИВА НА АБТТА
  виж »

още новини »
Абонирай се за новините
прекрати абонамент
 
  НАЧАЛО
  ЗА НАС
  » ЧЛЕНОВЕ НА АБТТА
  НОРМАТИВНА УРЕДБА
  Българско Законодателство
  Европейско Законодателство
  » Текущи работни инициативи на европейско ниво
  » Вътрешни документи
  » ПАРТНЬОРИ
  ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
  » КОНТАКТИ
  ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА - ДОМАКИН НА ОСМАТА РАБОТНА СРЕЩА МЕЖДУ БИЗНЕСА И МЕСТАТА ВЛАСТ

АБТТА Е ЧЛЕН НА ECTAA
ЗОНА САМО ЗА ЧЛЕНОВЕ
Още не сте наш член? Станете сега!
Потребител:
Парола:
забравена парола »


 

 
 
НОРМАТИВНА УРЕДБА » Европейско Законодателство

ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ се състои от първично законодателство - учредителните договори и вторично законодателство - регламенти, директиви, решения, приети от институциите на Общността, на основата на учредителните договори.

Регламентът е правен акт с общо действие, задължителен във всички свои елементи, непосредствено приложим във всяка от държавите-членки. Цялостната задължителност на регламента означава, че неговите адресати не могат селективно или частично да прилагат разпоредбите му, регламентът е директно приложим във всички държави-членки и има незабавно действие в смисъл, че от момента на влизането си в сила поражда всички действия в националното право, без да са необходими каквито и да било национални актове за тази цел.
 
Директивата е правният инструмент, подходящ за материи, в които държавите-членки са запазили националната си компетентност, а Общността само координира или хармонизира националните уредби.
В този смисъл Директивата обвързва адресатите по отношение на резултата, който трябва да бъде постигнат, като оставят на националните власти избора на формите и средствата за това.
Адресати на директивата са държавите-членки – една, няколко или всички заедно.

Решението е правен акт, който е задължителен във всички свои елементи за своите адресати.
За разлика от регламента, този акт обвързва само своя адресат.
Адресати на решението могат да бъдат държава-членка, физическо или юридическо лице.

1. АВИАЦИОНЕН ТРАНСПОРТ

2. ТУРИЗЪМ И ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

3. ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Европейското законодателство  за координиране на процедурите на обществени поръчки се базира на следните основополагащи принципи:

- равнопоставеност и недискриминация;

-  прозрачност;:

- пропорционалност (възложителят няма право да поставя прекомерни изисквания на доставчиците);

- взаимна разпознаваемост (позоваване на стандарти, спесификации и квалификации, които са приложими в ЕС по отношение на конкретните услуги).

Следните видове процедури за възлагане на обществени поръчки се прилагат в държавите членки на ЕС:

- Открита процедура - всеки заинтересован икономически оператор може да подаде оферта;

- Ограничена процедура - всеки икономически оператор може да поиска да участва и само кандидатите, които са поканени от възложителя, могат да подадат оферта;

- Състезателен диалог/ Процедура по договаряне - възложителят се консултира с икономическите оператори по свой избор и договаря  условията по поръчката с един или повече от тях.

Обичайните критерии за възлагане на обществена поръчка са:

- оферта с най-ниската цена;

- икономически най-изгодната оферта – удовлетворяване на набор от критерии със зададена от Възложителя тежест, например качество, цена, технически предимства, естетически и функционални характеристики, характеристики, свързани с опазване на околната среда, текущи разходи, рентабилност, сервизно обслужване и техническа помощ, срок на изпълнение, др.

Европейското законодателство регулира сектора на обществени доставки със следните Директиви:
"Акцент-Д" - уеб дизайн