Новини
Приключи Международна туристическа борса Културен туризъм 2018
  виж »

ОТВОРЕНО ПИСМО НА АБТТА ОТНОСНО РЕШЕНИЕ на МС № 821/29.12.2017 г.
  виж »

АБТТА НАСТОЯВА ЗА ЕФЕКТИВЕН ЗАКОНОДАТЕЛЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ
  виж »

още новини »
Абонирай се за новините
прекрати абонамент
 
  » НАЧАЛО
  ЗА НАС
  » ЧЛЕНОВЕ НА АБТТА
  НОРМАТИВНА УРЕДБА
  » ПАРТНЬОРИ
  ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
  » Новини
  Позиция
  » Полезни контакти
  » Прочетохме за Вас
  » АБТТА в медиите
  » КОНТАКТИ
  » КОЛЕКТИВНО ЗНАНИЕ: PCI DSS СЕРТИФИКАЦИЯ

АБТТА Е ЧЛЕН НА ECTAA
ЗОНА САМО ЗА ЧЛЕНОВЕ
Още не сте наш член? Станете сега!
Потребител:
Парола:
забравена парола »


 

 
 
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ » Новини » Приключи 17 Годишна среща на АБТТА

В периода23-25 юни в гр. Габрово се проведе Седемдесетата годишна среща на Асоциациятана Българските Туроператори и Туристически Агенти, АБТТА. Срещата се проведе сподкрепата  на Община Габрово, и любезното домакинство  на хотел МАК.

В срещатавзехаучастие близо 50 делегати – професионалисти от водещи български туристически фирми, представители на държавната и местнатавласт, журналисти, и над 15 представители на местния бизнес.

„Годишнитесрещи на АБТТА не са самоцел. Всяка година включваме в деловата програмата теми,които имат конкретно практическо приложение за членовете и каним лектори, които ни дават насоки как да се справим с  предизвикателствата, пред които се изправяме всвоята ежедневна  дейност. Надяваме се даполучим от Вас открита обратна връзка - какви са  очакванията, които имате към работата наАсоциацията и препоръките,  които бихтедали за по-ефективно постигане на тези цели. ”, каза Ирина Найденова, Зам.Председател на УС на АБТТА в своето приветствие при откриване на форума.

С оглед специфичната професионална дейностна членовете на АБТТА, деловата програма беше обособена в няколко отделнипанела.

По време на първия  панел „Пряки косвен данъчен риск при осъществяване на туристически дейности„  делегатите  се запознаха спрезентацията на Дирекция Обжалване и данъчно–осигурителна практика на НАПотносно настъпилите промени в ЗДДС в сила от 1 януари 2017 г., след коетопоставиха на обсъждане някои неизяснени казуси в националното данъчно –осигурително законодателство.

С особена активност протече дискусията впанел „Качество и контрол на туристическото предлагане“. След като изслушахапрезентацията на Регионална Дирекция Русе относно дейността на КЗП през зиментуристически сезон 2016/ 2017 и се запознаха с най-често констатирани видовенарушения на ЗТ и ЗЗП при осъществяване на туристическа  дейност, присъстващите поставиха конкретнивъпроси към представителя на контролния орган и получиха практически препоръкиотносно стъпките, които следва да предприемат в случай на несъгласие сустановените констатации или наложени санкции при извършване на проверка надейността. 

С разбирането, че КЗП е орган, койтоконтролира спазването на действащия закон, но няма право да променя неговитеизисквания, делегатите в срещата обсъдиха възможността за предприемане на законодателна инициатива и нормативно регламентиране на санкция   „некоректен  потребител“, дефиниране на праг нанарушенията, за които контролният орган да дава само предписания, без да налагаадминистративни наказания, др.

Вторият ден от деловата програма започна спанел "Нормативна рамка за устойчиво туристическо развитие" с  участието на Ирена Георгиева, Зам. Министърна туризма, по време на който делегатите са запознаха с предложенията за променив Закона за туризма  и изслушахаинформация относно етапите и затрудненията в процеса на привеждане  на националното законодателство всъответствие с изискванията на ревизираната Европейска Пътническа Директива.

С интерес беше изслушана презентацията на   образователна фондация Security AwarenessFoundation for Education and Researchексперти  на тема дигитална сигурност и изискванията на международен стандарт засигурност на картовите разплащания PCI DSS. Наложен от промените в ИАТА Resolution818 g, като задължително условие за получаване и поддържане на ИАТА акредитаци,считано от м. март 2018 1 юни 2017 г., международният стандарт привлечеинтереса и на не-ИАТА аудиторията като подготовка за предстоящото влизане всила от м. май 2018  на Регламент (ЕС)2016/679 на Европейския парламент относно защитата на физическите лица въввръзка с обработването на лични данни.

Следваща стъпка в  подпомагане на процеса по привеждане дейносттана ИАТА агентите в съответствие с международния стандарт ще бъде  провеждане на семинар – обучение за членоветена АБТТА в началото на м. ноември.

В изпълнение на една от програмните цели наАБТТА – създаване на условия в подкрепа развитието на регионалния туристическипродукт, програмата продължи с В2В панел за установяване на деловиконтакти  с местни доставчици натуристически  услуги,  последван от богата съпътстваща обиколка нарегиона  за запознаване с възможностите за туризъм.

Изнесените по време на срещата презентации са достъпни в ЗОНА САМО ЗА ЧЛЕНОВЕ, секция Годишни срещи.


"Акцент-Д" - уеб дизайн